Způsob zpracování osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat

Sanovia, a.s. se sídlem Těšínská 1349/296, 71600 Ostrava Radvanice, IČ 28570481 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

Sanovia, a.s. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat Sanovia, a.s. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné pro to, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost Správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky, bude zpracování vašich osobních údajů omezeno dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@mojelekarna.cz nebo na sídlo naší společnosti:

Sanovia, a.s.
Těšínská 1349/296
71600 Ostrava Radvanice

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Analýza a statistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

Zasílání novinek na email

V případě, že máte zájem od Sanovia, a.s. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. Sanovia, a.s. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od Sanovia, a.s. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na adresu sídla společnosti.

Zpracování osobních údajů

Podívejte se jak Sanovia, a.s. zpracovává následující osobní údaje/kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.


Kategorie: Prodej

Recepty

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ano (Lékaři)

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)

Účel zpracování

výdej léků, vykazování pojišťovnám, kontrola ze strany SUKL

Doba zpracování

5 let

Zpracovatelé

IT

Příjemci

Státní úřad, Administrativa

 

Recepty opiáty

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ano (Lékaři )

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ano

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo)

Účel zpracování

výdej psychotropních a omamných látek

Doba zpracování

10 let

Zpracovatelé

IT

Příjemci

Státní úřad, Administrativa

 

Smlouva o spolupráci

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

spolupráce v projektu mojelekarna

Doba zpracování

10 let

 

Kamerový systém

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Záznam kamerového systému - audio, video, fotografie (Osobní údaj)

Účel zpracování

pořizování a uchovávání dat z kamerového systému za účelem ochrany léků, majetku a uplatnění případných právních nároků

Doba zpracování

14 dnů

Zpracovatelé

IT

 

Rezervační systém

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

rezervace zboří na portále www.mojelekarna.cz

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

Zpracovatelé

Marketing

Příjemci

Obchod

 

Zákaznická karta

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodné číslo (Rodné číslo), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

bonusové slevy, historie nákupů, kontrola interakcí

Doba zpracování

5 let

Zpracovatelé

IT, Marketing

Příjemci

Obchod

 

Kategorie: Administrativa

Předávací protokoly - lékárny ML

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Zákonná povinnost

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

záznamy o svěřeném majetku, výdej spotřebních materiálů a zaměstnaneckých bonusů

Doba zpracování

po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále dle zvláštních zákonů

 

Kategorie: Marketing

Mailing -spotřebitel - newsletter

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Souhlas

Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

pravidelné zasílání o novinkách s možností odhlášení

Doba zpracování

do odvolání souhlasu

 

Mailing - lékárny ML

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Plnění smlouvy

Osobní údaje

Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj)

Účel zpracování

pravidelné zasílání obchodních informací

Doba zpracování

po dobu obchodního vztahu

 

Databáze zařízení

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno a příjmení OSVČ (Osobní údaj), Mobilní telefon služební (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

Účel zpracování

kontaktní databáze zdravotnických zařízení

Doba zpracování

po dobu existence zařízení

Zpracovatelé

Marketing

 

Kategorie: Internet

Cookies

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Cookies (Osobní údaj)

Účel zpracování

provoz webových stránek, statistické účely

Doba zpracování

30 dnů

Zpracovatelé

IT, Marketing

 

Google analytics

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Cookies (Osobní údaj), IP adresa (Osobní údaj)

Účel zpracování

vyhodnocování chování uživatelů na internetových stránkách

Doba zpracování

časově neomezeně

Zpracovatelé

IT

 

Kategorie: Zaměstnanci

Uchazeči

Údaje byly získány od jiného subjektu

Ne

Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

Ne

Právní titul

Oprávněný zájem

Osobní údaje

Adresa (Osobní údaj), Další kvalifikace a zkušenosti (Osobní údaj), Datum narození (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jiný současný pracovní poměr (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Mobilní telefon soukromý (Osobní údaj), Předchozí pracovní poměry do kdy do kdy (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Rodinný stav (Osobní údaj), Státní občanství (Osobní údaj)

Účel zpracování

nábor nových zaměstnanců

Doba zpracování

3 měsíce

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí

K předávání osobních údajů zpracovatelům nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a můžou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne pátek, 25. května, 2018.


Diskuse

Za obsah komentáře nese plnou odpovědnost autor, nikoli provozovatel stránek. Redakce si vyhrazuje právo bez upozornění smazat příspěvky, které se netýkají zveřejněného článku, obsahují vulgární výrazy, nesmysly, urážky nebo reklamu.


Vložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše

 

 

Podívejte se na naši novou TV reklamu

Navíc ani korunu!